Akademija strukovnih studija Južna Srbija (ASSJS) je osnovana spajanjem pet samostalnih akreditovanih državnih visokoškolskih ustanova. ASSJS nasleđuje ne samo njihovu višedecenijsku tradiciju i iskustvo u obrazovanju, već i sve ono što je prethodno realizovano u procesu internacionalizacije visokoškolskih ustanova  koje su se udružile. Ovo se posebno odnosi i na sva ona iskustva stečena dosadašnjim učešćem u Erasmus+ programu. Strategija ASSJS u ovoj oblasti usklađena je sa strategijom internacionalizacije, s obzirom da svi projekti saradnje treba da doprinesu unapređenju kvaliteta nastavnog procesa, obuka studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, kao i saradnje sa partnerskim institucijama i organizacijama. Iz tog razloga ASSJS prepoznaje proces internacionalizacije kao ključni element za unapređenje konkurentnosti i prepoznatljivosti nove ustanove u oblasti visokog obrazovanja. ASSJS ulaže veliki napor da uspostavi i održi saradnju sa sličnim institucijama (evropskim i neevropskim) posebno onu koja se odnosi na mobilnost studenata i osoblja.

Kako bi se postigli ciljevi navedeni u strategiji internacionalizacije u fokusu ASSJS biće angažovanje u aktivnostima Erasmus+ programa koje se odnose na: odlazne i dolazne mobilnosti za studente, nastavno i nenastavno osoblje u okviru programskih i partnerskih zemalja, kao i studentske dolazne i odlazne mobilnosti u okviru programa studentske prakse (KA1); Partnerstva za saradnju i razmenu praksi, Partnerstva za inovacije (KA2); Podrška razvoju politika i saradnje (KA3);.

U početnom periodu realizacije strategije (dve godine) akcenat će biti na mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja kako bi se podigli Erasmus+ kapaciteti Akademije strukovnih studija Južna Srbija. Realizacijom ovih aktivnosti podiže se kapacitet nastavnog osoblja kroz razmenu znanja i iskustava vezanih za programe mobilnosti, kao i znanja iz odgovarajućih oblasti interesovanja (akademski aspekti). U ovoj fazi radiće se i na prenosu iskustava i u okviru same Akademije vezanih za Erasmus+ program.

Usavršavanje nenastavnog osoblja kroz mobilnost doprineće adekvatnom sprovođenju dolaznih mobilnosti tako što će obezbediti administrativnu podršku. U narednoj fazi, pored mobilnosti osoblja, fokus će biti na uspostavljanju dolazne mobilnosti studenata sa visokoškolskih institucija, kao i odlazne mobilnosti studenata ka partnerskim visokoškolskim institucijama. Očekuje se da će najviše dolaznih mobilnosti biti realizovano od strane studenata kod kojih ne postoji (postoji mala) jezička barijera za pohađanje nastave na srpskom jeziku (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Slovenija). ASSJS će organizovati besplatne kurseve srpskog jezika za sve zainteresovane dolazne studente. Realizacija programa mobilnosti studenata, kao i promocija međunarodnih iskustava po osnovu tih programa razmene značajno će uticati na povećanje konkurentnosti institucije.

ASSJS će sve vreme učešća u Erasmus+ programu mobilisati i jačati svoje kapacitete za aplikaciju za projekte kao i partnerstvo u okviru Erasmus+ KA2 dela programa (Partnerstva za saradnju i razmenu praksi i Partnerstva za inovacije), kao i Erasmus+ KA3 (Podrška razvoju politika i saradnje). Učešće u ovoj grupi projekata višestruko utiče na realizaciju ciljeva iz Strategije o internacionalizaciji ustanove a posebno na jačanje međunarodne reputacije koja je povezana sa visokim kvalitetom učenja i odvijanja nastavnog procesa.

ASSJS će neprekidno raditi da eliminiše sve vrste diskriminacije u pogledu rase, vere, pola, nacionalne i etničke pripadnosti. Takođe, radiće i na podizanju ekološke svesti studenata, korišćenjem savremenih tehnologija gde god je to moguće, koje treba da pomognu očuvanju životne  sredine (korišćenjem digitalnih tehnologija umesto papira, odgovarajućih transportnih sredstava koje manje zagađuju, itd.).

Akademija poseduje odgovarajuće tehničke kapacitete ali radiće i na njihovom unapređenju (prilaz nastavnim objektima, rampe, toaleti, lift i slično) kako bi se omogućilo studentima sa posebnim potrebama nesmetano pohađanje nastave.

Za potrebe organizovanja i implementacije projekata saradnje u okviru Erasmus + programa na ASSJS je formirala Tim za međunarodnu saradnju.

Ovaj Tim će biti zadužen za efikasno sprovođenje strateških opredeljenja, kao i za operativne poslove u vezi sa međunarodnom saradnjom, pripremi i realizaciji projekata i sprovođenju programa mobilnosti. Članovi Tima realizovaće svoje aktivnosti na nivou Akademije i na nivou Odseka, kako bi bila omogućena odgovarajuća podrška svim zaposlenima i studentima na Akademiji za ravnopravno učešće u svim aspektima i programima međunarodne saradnje. Aktivno će raditi na promociji svih programa i njihovih rezultata u kojima Akademija učestvuje u okviru same institucije ali i šire. Članovi Tima kontinuirano će raditi na podizanju svojih kompetencija vezanih za međunarodnu saradnju u skladu sa savremenim praksama i potrebama, kao i razmenjivati svoja iskustva sa stranim partnerima, i u tom smislu na adekvatan način iskoristiti učešće u Erasmus+ programu. U okviru tima članovi su i studenti koji svojim učešćem pomažu realizaciju zadataka Tima za međunarodnu saradnju posebno u delu vezano za odlazne i dolazne mobilnosti studenata.