Академија струковних студија Јужна Србија основана је Одлуком Владе Републике Србије РС 05 бр. 022-5272/2019 статусном променом спајања самосталних високошколских установа у њеном саставу.

Академијa послује на основу Дозволе за рад издате од стране министарства надлежног за послове високог образовања. Академијa има својство правног лица, као самостална високошколска установа, у складу са Законом и Статутом. Академијa је самостална високошколска установа, која остварује основне струковне студије, специјалистичке струковне студије и мастер струковне студије из следећих oбразовно-научних поља и то:

  • Друштвено-хуманистичке науке,
  • Техничко-технолошке науке и
  • Уметност.

Академија у свом саставу има три Одсека без својства правног лица и то:

  • Oдсек Висока пословна школа Лесковац у ул. Владе Јовановића бр.8,
  • Одсек Висока школа за васпитаче Бујановац, ул. Карађорђев трг бб и
  • Одсек за технолошко уметничке студије, са седиштем у Лесковцу у ул. Вилема Пушмана бр. 17.