Академија струковних студија Јужна Србија организује и изводи наставу на акредитованим студијским програмима основних, специјалистичких и мастер струковних студија. Основне струковне студије трају 3 године и дипломирани студент стиче 180 ЕСПБ. Студенти који заврше основне струковне студије стичу стручни назив са јасним назнаком (у називу) првог степена струковних студија из одређене области. Специјалистичке струковне студије (студије I нивоа), у трајању од годину дана, где студенти по завршетку добијају 60 ЕСПБ бодова, са јасним назнаком (у називу) првог степена специјалистичких струковних студија из одређене области. Мастер струковне студије, у трајању од две године, где студенти по завршетку добијају 120 ЕСПБ бодова. Студент који заврши струковне студије другог степена стиче звање мастер са јасним назнаком другог степена струковних студија из одређене области.

Европски систем преноса и акумулације кредита према Закону о високом образовању Републике Србије представља ефикасан инструмент за креирање транспарентних студијских програма који, поред тога, подстиче мобилност студената, омогућава лакше препознавање и упоређивање студијских програма, као и признавање. високошколских квалификација. ЕСПБ резултирају упоредивим студијским програмима на различитим високошколским установама, што значајно доприноси мобилности студената унутар европског простора високог образовања.

ЕСПБ се заснива на оптерећености студента у савладавању појединих наставних јединица. Академија струковних студија Јужна Србија, у складу са Законом о високом образовању, додељује 60 ЕСПБ за једну студијску годину (30 ЕСПБ по семестру). С обзиром на то да један семестар на већини ВШУ у Србији траје 22,5 недеље (15 недеља наставе + испити и распуст) и под претпоставком да студент има наставу 8 сати 5 дана у недељи, укупан број часова по семестру износи: 22,5 x 5 x 8 = 900. Пошто један семестар вреди 30 ЕСПБ, израчуната вредност једног ЕСПБ (у сатима) је: 1 ЕСПБ = 900/30=30 часова. То значи да за 30 радних сати студент остварује 1 ЕСПБ. Оптерећење студената је временски збир свих активности које просечан студент мора да обави да би положио испит.