Академија струковних студија Јужна Србија (АССЈС) је основана спајањем пет самосталних акредитованих државних високошколских установа. АССЈС наслеђује не само њихову вишедеценијску традицију и искуство у образовању, већ и све оно што је претходно реализовано у процесу интернационализације високошколских установа  које су се удружиле. Ово се посебно односи и на сва она искуства стечена досадашњим учешћем у Ерасмус+ програму. Стратегија АССЈС у овој области усклађена је са стратегијом интернационализације, с обзиром да сви пројекти сарадње треба да допринесу унапређењу квалитета наставног процеса, обука студената, наставног и ненаставног особља, као и сарадње са партнерским институцијама и организацијама. Из тог разлога АССЈС препознаје процес интернационализације као кључни елемент за унапређење конкурентности и препознатљивости нове установе у области високог образовања. АССЈС улаже велики напор да успостави и одржи сарадњу са сличним институцијама (европским и неевропским) посебно ону која се односи на мобилност студената и особља.

Како би се постигли циљеви наведени у стратегији интернационализације у фокусу АССЈС биће ангажовање у активностима Ерасмус+ програма које се односе на: одлазне и долазне мобилности за студенте, наставно и ненаставно особље у оквиру програмских и партнерских земаља, као и студентске долазне и одлазне мобилности у оквиру програма студентске праксе (КА1); Партнерства за сарадњу и размену пракси, Партнерства за иновације (KA2); Подршка развоју политика и сарадње (KA3);.

У почетном периоду реализације стратегије (две године) акценат ће бити на мобилности наставног и ненаставног особља како би се подигли Ерасмус+ капацитети Академије струковних студија Јужна Србија. Реализацијом ових активности подиже се капацитет наставног особља кроз размену знања и искустава везаних за програме мобилности, као и знања из одговарајућих области интересовања (академски аспекти). У овој фази радиће се и на преносу искустава и у оквиру саме Академије везаних за Ерасмус+ програм.

Усавршавање ненаставног особља кроз мобилност допринеће адекватном спровођењу долазних мобилности тако што ће обезбедити административну подршку. У наредној фази, поред мобилности особља, фокус ће бити на успостављању долазне мобилности студената са високошколских институција, као и одлазне мобилности студената ка партнерским високошколским институцијама. Очекује се да ће највише долазних мобилности бити реализовано од стране студената код којих не постоји (постоји мала) језичка баријера за похађање наставе на српском језику (Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија, Словенија). АССЈС ће организовати бесплатне курсеве српског језика за све заинтересоване долазне студенте. Реализација програма мобилности студената, као и промоција међународних искустава по основу тих програма размене значајно ће утицати на повећање конкурентности институције.

АССЈС ће све време учешћа у Ерасмус+ програму мобилисати и јачати своје капацитете за апликацију за пројекте као и партнерство у оквиру Ерасмус+ KA2 дела програма (Партнерства за сарадњу и размену пракси и Партнерства за иновације), као и Ерасмус+ KA3 (Подршка развоју политика и сарадње). Учешће у овој групи пројеката вишеструко утиче на реализацију циљева из Стратегије о интернационализацији установе а посебно на јачање међународне репутације која је повезана са високим квалитетом учења и одвијања наставног процеса.

АССЈС ће непрекидно радити да елиминише све врсте дискриминације у погледу расе, вере, пола, националне и етничке припадности. Такође, радиће и на подизању еколошке свести студената, коришћењем савремених технологија где год је то могуће, које треба да помогну очувању животне  средине (коришћењем дигиталних технологија уместо папира, одговарајућих транспортних средстава које мање загађују, итд.).

Академија поседује одговарајуће техничке капацитете али радиће и на њиховом унапређењу (прилаз наставним објектима, рампе, тоалети, лифт и слично) како би се омогућило студентима са посебним потребама несметано похађање наставе.

За потребе организовања и имплементације пројеката сарадње у оквиру Ерасмус + програма на АССЈС је формирала Тим за међународну сарадњу.

Овај Тим ће бити задужен за ефикасно спровођење стратешких опредељења, као и за оперативне послове у вези са међународном сарадњом, припреми и реализацији пројеката и спровођењу програма мобилности. Чланови Тима реализоваће своје активности на нивоу Академије и на нивоу Одсека, како би била омогућена одговарајућа подршка свим запосленима и студентима на Академији за равноправно учешће у свим аспектима и програмима међународне сарадње. Активно ће радити на промоцији свих програма и њихових резултата у којима Академија учествује у оквиру саме институције али и шире. Чланови Тима континуирано ће радити на подизању својих компетенција везаних за међународну сарадњу у складу са савременим праксама и потребама, као и размењивати своја искуства са страним партнерима, и у том смислу на адекватан начин искористити учешће у Ерасмус+ програму. У оквиру тима чланови су и студенти који својим учешћем помажу реализацију задатака Тима за међународну сарадњу посебно у делу везано за одлазне и долазне мобилности студената.