Академија струковних студија Јужна Србија (АССЈС) формирала је Тим за међународну сарадњу који обавља следеће послове: управљање и спровођење европских и међународних програма мобилности студената, као и програма мобилности особља; ради на успостављању и одржавању међународне сарадње са партнерским институцијама на основу потписаних споразума о сарадњи; информишу и нуде подршку студентима и особљу у вези са опцијама мобилности. Тим претражује и предлаже АССЈС-у да конкурише за средства, тражи партнере и преговара са њима, припрема и врши селекцију документације, шири информације, промовише Еразмус+ програм, врши праћење квалитета мобилности итд.

Председник и руководство АССЈС подржава рад Тима за међународну сарадњу, дефинише стратегије, одобрава учешће АССЈСу међународним програмима, потписује међуинституционалне споразуме и врши надзор над радом Тима за међународну сарадњу. Помоћник председника за наставу потписује уговоре о учењу. Организациона структура Тима за међународну сарадњу:

  • Руководилац Тима за међународну сарадњу (ради на успостављању сарадње, координира све активности Тима и о њима обавештава председника и руководство АССЈС);
  • ЕСПБ координатор (активности у вези са признавањем ЕСПБ свих студената укључених у мобилност);
  • Координатор мобилности особља (активности мобилности особља);
  • Координатор мобилности студената (активности мобилности студената);
  • Координатор језика (језичка подршка за мобилност)
  • Службеници за међународне односе (5) (једно од пет одељења АССЈС– подршка у реализацији свих активности Тима у оквиру својих одељења)
  • Представник студената – студије I степена (одабира се на основу академских резултата, помаже одлазним и долазним студентима);
  • Представник студената – II ниво студија (одабира се на основу академских резултата, помаже одлазећим и долазећим студентима);
  • Специјалиста за административну подршку (административна подршка раду тима).

Све планиране и реализоване активности Тима су предмет континуиране двосмерне комуникације између чланова Тима и између шефа тима и председника и менаџмента АССЈС (кроз организацију састанака, подношење извештаја, телефонску и е-маил комуникацију).