СТРАТЕГИЈА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА

Увод

Улога високог образовања у доба знања изузетно је значајна у смислу научног, стручног и технолошког напретка, развоја људског капитала и развоја друштва у целини. Савремене високошколске установе, суочене са проблемима глобализације у области високог образовања, мобилности наставног и административног особља и подстицања истраживачких активности на међународном нивоу, тако да морају улагати додатне напоре у погледу интернационализације и међународне конкурентности.

Интернационализација високошколских установа игра виталну улогу у развоју како система високог образовања, тако и друштва уопште. Штавише, повећана глобализација појачава потребу за образованим појединцима који могу бити успешни на међународном нивоу. Тиме су напори Академије струковних студија Јужна Србија (у даљем тексту: Академија) још значајнији. Од првих дана имплементације Болоњског процеса у Републици Србији, интернационализација високошколских установа је један од стратешких циљева сваке институције. Имајући у виду да је Академија један од производа реформског процеса високих школа струковних студија (један од посебно важних циљева реформског процеса је подстицање интернационализације), новоформирана високошколска установа ће преузети овај задатак. са додатном снагом и посвећеношћу.

Концепт интернационализације Академије заснива се на следећим принципима:

  • Већа мрежа партнера у области образовања, јавних услуга и привреде широм света, која поставља основу за међународно оријентисану наставу и учење, као и за координисано истраживање и трансфер знања;
  • Препознатљива вредност вештина и знања студената, наставника и ненаставног особља, не само на националном већ и на међународном нивоу високог образовања.
  • Интернационализација није само циљ већ и средство за постизање жељеног циља; представља приступ раду који ће нам, верујемо, пружити и друге алате за ефикасно извршавање мисије Академије, као и за унапређење нивоа квалитета у свим сегментима образовања и сарадње са привредним субјектима и друштвом уопште. Реализацијом сарадње са наставним особљем и студентима широм света створиће се могућност да се значајно повећа квалитет процеса наставе и учења, истраживања и трансфера знања.

 

Циљеви и задаци Академије у процесу интернационализације

Академија је настала спајањем три независне, акредитоване, државне високошколске установе. Она баштини не само њихову вишедеценијско искуство и традицију у образовању, већ и све оно што је раније реализовано у процесу интернационализације високошколских установа сада у саставу Академије. Академија нуди акредитоване студијске програме (први и други ниво студија) из три научне области – друштвено-хуманистичке науке, техничко-технолошке науке и уметност. Студијски програми су у складу са европским стандардима у погледу политике уписа, дужине студија, начина студирања и стицања дипломе.

Кроз процес интернационализације Академија подстиче остваривање своје образовне и друштвене мисије, као и равноправно учешће свих одељења Академије у овом задатку.

Академија ће наставити дугогодишњу сарадњу са иностраним образовним институцијама коју су покренуле високошколске установе које су учествовале у њеном формирању и континуирано ће радити на њеном проширењу. Академија баштини искуства стечена реализацијом бројних, значајних међународних пројеката чији је циљ био повећање капацитета високог образовања, усаглашавање и модернизација студијских програма оба нивоа студија (први и други ниво), развој савремених техничких и просторних услова студирања итд.

Реализација Стратегије интернационализације Академије има за циљ постизање следећег:

 • Континуирано осавремењавање наставних планова и студијских програма;
 • Праћење савремених тенденција у европском образовном систему;
 • Повећање броја студената као и привлачење студената из суседних земаља;
 • Модернизација организације програма практичне наставе;
 • Развој међународне и интеркултуралне свести ученика и наставника;
 • Укључивање различитих етничких група у процес високог образовања;
 • Припрема и обука младих стручњака који ће преузети активну улогу у локалним и европским институцијама у процесу регионалних и европских интеграција;
 • Активна улога у програмима регионалног друштвено-економског развоја;
 • Јачање експанзије међународне репутације која је повезана са високим нивоом квалитета наставе и учења и извођења наставног процеса.

Академија континуирано прати постизање постављених циљева и анализира извештаје о постигнутим резултатима. На основу тога преиспитује своје основне задатке и циљеве, оцењујући њихову сврсисходност у процесу будућег планирања.

У процесу интернационализације, Академија ради на елиминисању свих врста дискриминације у погледу расе, пола, вере, националности и етничке припадности. Такође, ради на подизању еколошке свести ученика коришћењем савремене технологије (где и када је то могуће) која треба да омогући заштиту животне средине (употреба дигиталне технологије уместо папира, адекватних транспортних средстава која у мањој мери загађују животну средину итд.). Континуирано ради на обезбеђивању услова (приступ објекту у коме се одржава настава, рампи, тоалетима, лифту и сл.) који ће ученицима са посебним потребама омогућити несметано похађање наставе.

 

Међународна сарадња

Академија баштини прилично успешну сарадњу са иностраним високошколским установама из Грчке, Немачке, Северне Македоније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Словеније, Бугарске, Румуније, Норвешке, Словачке и Велике Британије. Један од циљева Академије је даље ширење и унапређење међународне сарадње. Ова стратегија се заснива на избору кључних партнера како из земаља чланица ЕУ, тако и из земаља које нису чланице ЕУ. Посебно су значајни партнери са Западног Балкана, као и партнери из земаља словенског говорног подручја, односно високошколских установа које имају студијске програме у областима сличним онима који се реализују на нашој високошколској установи.

Академија ће наставити са већ успостављеном сарадњом са иностраним високошколским установама уз истовремени напор уложен у успостављање нових партнерстава. Настојаће да унапреди процес наставе и учења у складу са најбољом постојећом праксом у Европи кроз учешће у пројектима међународне сарадње. Поред тога, настојаће да пренесе своја позитивна искуства у циљу повећања рејтинга институције. Очекује се да ће програми сарадње унапредити наставни процес и омогућити усвајање и коришћење нових наставних метода.

Програми сарадње треба да омогуће унапређење студентске културе и мултикултуралности, кроз учешће студената у програмима мобилности. Тако ће представити своје и упознати се са другим системима вредности и достигнућима. Све ово треба да допринесе подизању квалитета високог образовања. Очекује се да ће међународна сарадња и реализација пројеката довести до развоја могућности финансирања сарадње и размене, као и реализације ЕПС-а.

 

Наставна и ненаставна мобилност

У почетном периоду реализације стратегије (две године) фокус ће бити на мобилности наставног и ненаставног особља у циљу достизања капацитета Академије потребних за учешће у Еразмус пројекту. Реализацијом ових активности ће се повећати капацитет наставног особља кроз размену знања и искустава из релевантних области интересовања (академски аспекти), нових идеја и практичних искустава у области извођења наставе и обуке.

Обука ненаставног особља кроз мобилност унапредиће рад овог значајног сегмента и пружиће административну подршку процесу интернационализације. Један од стратешких циљева Академије односи се на проширење међународне сарадње, успостављање и унапређење програма мобилности наставног и ненаставног особља са високошколским установама (земљама чланицама ЕУ и земљама ван ЕУ). У циљу постизања овог циља Академија ће обезбедити све неопходне услове за успешну реализацију мобилности наставног особља што ће у крајњој линији допринети унапређењу наставног процеса и стручних компетенција.

Мобилност студената

Истовремено са унапређењем одлазне мобилности наставника радиће се на стимулисању долазне и одлазне мобилности студената са високошколских установа из региона, као и одлазне и долазне мобилности студената са другим партнерским високошколским установама. У почетку ће фокус бити на успостављању одлазне и долазне мобилности студената без (мале) језичке баријере за похађање наставе (настава се реализује на српском језику) (Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија, Словенија). Академија ће организовати бесплатне курсеве српског језика за све заинтересоване долазеће студенте. Реализација програма мобилности студената, као и промоција међународног искуства стеченог у оваквим програмима размене, значајно ће повећати конкурентност установе.

Тим за међународну сарадњу

У циљу омогућавања реализације Стратегије интернационализације, Академија ће формирати Тим за међународну сарадњу. Овај Тим ће бити одговоран за ефективну имплементацију стратешких одлука и спровођење оперативних активности у вези са интернационализацијом. Тим ће чинити квалификовани стручњаци са искуством у међународној сарадњи, припреми и реализацији пројеката, реализацији програма мобилности и одличним знањем страних језика. Чланови тима ће своје активности обављати и на нивоу Академије и на нивоу Одељења у циљу пружања адекватне подршке свим запосленима и студентима Академије за равноправно учешће у свим аспектима и програмима међународне сарадње. Они ће активно приступити промоцији свих програма и представљању резултата програма у оквиру Академије и шире. Чланови Тима ће континуирано радити на јачању својих капацитета везаних за међународну сарадњу у складу са савременом праксом и потребама, као и на размени искустава са иностраним партнерима. Стратегија интернационализације Академије ступа на снагу даном доношења и објављивања на сајту Академије.