ОБАВЕШТЕЊЕ И САГЛАСНОСТ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

У складу са чланом 15. Закона о заштити података о личности (“Сл. гласник РС”, бр. 97/2008, 104/2009 – др. закон, 68/2012 – одлука УС и 107/2012) Академија струковних студија Јужна Србија, Партизанска 7, Лесковац, жели да, у својству руковаоца података, прикупи од Вас и обради податке о личности из регистрационог формулара (у даљем тексту: “Подаци”) у сврху учешћа на догађају који Академија струковних студија Јужна Србија организује. С тим у вези, Академија струковних студија Јужна Србија обавештава лице од кога се прикупљају Подаци о следећем:

Академија струковних студија Јужна Србија прикупља и обрађује Податке путем регистрационог формулара искључиво ради организовања догађаја у научно – образовне сврхе уз претходну сагласност лица на кога се Подаци односе и исти се чувају у року од 1 године. Академија струковних студија Јужна Србија неће користити Податке наведене у формулару у друге сврхе, давати их трећим лицима нити их злоупотребљавати на неки други начин. Лице чији се Подаци прикупљају и обрађују има права:

 1. На опозив сагласности за обраду Података писмено или усмено на записник у ком случају лице које је дало пристанак је дужно да Академији струковних студија Јужна Србија накнади оправдане трошкове и штету, у складу са прописима који уређују одговорност за штету. Након опозива пристанка недозвољена је обрада података;
 2. У случају недозвољене обраде Података. Обрада Података није дозвољена:
  1. ако физичко лице није дало пристанак за обраду, односно ако се обрада врши без законског овлашћења;
  2. ако се врши у сврху различиту од оне за коју је одређена, без обзира да ли се врши на основу пристанка лица или законског овлашћења
  3. за обраду без пристанка;
  4. ако сврха обраде није јасно одређена, ако је измењена, недозвољена или већ остварена;
  5. ако је лице на које се Подаци односе одређено или одредиво и након што се оствари сврха обраде;
  6. ако је начин обраде недозвољен;
  7. ако је Податак који се обрађује непотребан или неподесан за остварење сврхе обраде;
  8. ако су број или врста Података који се обрађују несразмерни сврси обраде;
  9. ако је Податак неистинит и непотпун, односно када није заснован на веродостојном извору или је застарео;
 3. На обавештење у вези са обрадом података;
 4. На увид и копију података који се обрађују;
 5. На захтев за исправку, допуну, ажурирање, брисање података (уколико није јасно одређена сврха обраде или је измењена а нису испуњени услови за измењену сврху, уколико је остварена односно подаци више нису потребни за остваривање сврхе као и уколико ако је начин обраде недозвољен, податак спада у у број и врсту података чија је обрада несразмерна сврси или је податак нетачан, а не може се путем исправке заменити тачним, податак се обрађује без пристанка или овлашћења заснованог на закону и у другим случајевима када се обрада не може вршити у складу са одредбама Закона о заштити података о личности); прекид и привремену обуставу обраде (уколико се оспорава тачност, потпуност и ажурност Података); као и право да се ти подаци означе као оспорени, док се не утврди њихова тачност, потпуност и ажурност.

Ако имате било каквих питања у вези са обрадом Ваших личних Података можете нас контактирати:

Академија струковних студија Јужна Србија

Партизанска 7, 16000 Лесковац, Србија

Тел/фаx: 016/ 254 961

E-mail: info@akadmijajs.edu.rs

Уколико сте сагласни са прикупљањем и обрадом података о личности, можете приступити попуњавању формулара.